Xã Thiệu Quang tập trung phấn đấu về đích NTM năm 2019

Đăng lúc: 30/10/2019 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Quang tập trung phấn đấu về đích NTM năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU QUANG Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145 /TB- UBND Thiệu Quang, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TUYÊN TRUYỀN

Xã Thiệu Quang phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2011- 2020. Sau gần 9 năm nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã, đến tháng 10/2019 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, mục tiêu cấp thiết và lâu dài, có tác động rất quan trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân, ngay từ những ngày đầu triển khai, xã Thiệu Quang đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sau gần 9 năm nỗ lực, đến nay xã Thiệu Quang đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung theo hướng phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.

Các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới được Thiệu Quang chú trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”... Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được hơn 145 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí trong nông thôn mới trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 9.010 triệu đồng, chiếm 6,18%

- Ngân sách huyện: 2.262 triệu đồng, chiếm 1,55%

- Ngân sách xã và ND đống góp: 14.318 triệu đồng, chiếm 9,83%

- Doanh nghiệp: 4.700 triệu đồng, chiếm 3,23%

- Cộng đồng dân cư: 115,430 triệu đồng, chiếm 79,21%, (Nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng ở thôn và tự đầu tư xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang nhà ở dân cư);

Trong những năm qua xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới cho địa phương. Đến nay, toàn xã có 100% hộ sử dụng điện an toàn; 2/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 6/6 thôn có nhà văn hóa đảm bảo quy định; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40.3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2.55 % tính cả bảo trợ xã hội.

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Quang đã tập trung chỉ đạo Nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực…

Để giúp người dân hiểu đúng về mục tiêu xây dựng NTM, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Thiệu Quang đã tích cực vào cuộc tuyên truyền sâu rộng đến mỗi người dân, hội viên, đoàn viên, hộ gia đình về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM để nhân dân hiểu rõ (nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng NTM) dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ.

Trong thời gian tới để xã Thiệu Quang về đích NTM trong năm 2019 cần của sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là sự và cuộc của toàn thể người dân trên địa bàn xã, con em xa quê hiểu rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của toàn dân, nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới. Do vậy để thay đổi được diện mạo quê hương thì công tác vệ sinh môi trường và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã là hết sức quan trọng. Trong thời gia qua UBND xã đã tổ chức triển khai giải tỏa hành lang lòng, lề đường, tổng dọn vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; Qua kiểm tra thực tế tại các tuyến đường hiện nay còn một số điểm cần phải tiếp tục thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường và giải phóng hành lang an toàn giao thông; mỗi người dân phải nâng cao trách nhiệm và tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp, giải phóng hành lang lòng, lề đường; các thôn xóm tổ chức tháo gỡ các cột mốc ở các trục đường ngõ xóm để đảm bảo ATGT đi lại thuận tiện.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Thiệu Quang về đích nông thôn mới trong năm 2019. UBND xã đề nghị các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân chung tay, mỗi người dân, hội viên, đoàn viên, hộ gia đình hiểu rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chiến dịch bảo vệ môi trường, giải tỏa lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, thiết thực góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Đài TT ( Thông báo)

- Lưu VP

(Đã ký)

Lê Văn Tiến

Xã Thiệu Quang tập trung phấn đấu về đích NTM năm 2019

Đăng lúc: 30/10/2019 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Quang tập trung phấn đấu về đích NTM năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU QUANG Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145 /TB- UBND Thiệu Quang, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TUYÊN TRUYỀN

Xã Thiệu Quang phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2011- 2020. Sau gần 9 năm nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã, đến tháng 10/2019 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, mục tiêu cấp thiết và lâu dài, có tác động rất quan trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân, ngay từ những ngày đầu triển khai, xã Thiệu Quang đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sau gần 9 năm nỗ lực, đến nay xã Thiệu Quang đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung theo hướng phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.

Các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới được Thiệu Quang chú trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”... Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được hơn 145 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí trong nông thôn mới trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 9.010 triệu đồng, chiếm 6,18%

- Ngân sách huyện: 2.262 triệu đồng, chiếm 1,55%

- Ngân sách xã và ND đống góp: 14.318 triệu đồng, chiếm 9,83%

- Doanh nghiệp: 4.700 triệu đồng, chiếm 3,23%

- Cộng đồng dân cư: 115,430 triệu đồng, chiếm 79,21%, (Nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng ở thôn và tự đầu tư xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang nhà ở dân cư);

Trong những năm qua xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới cho địa phương. Đến nay, toàn xã có 100% hộ sử dụng điện an toàn; 2/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 6/6 thôn có nhà văn hóa đảm bảo quy định; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40.3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2.55 % tính cả bảo trợ xã hội.

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Quang đã tập trung chỉ đạo Nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực…

Để giúp người dân hiểu đúng về mục tiêu xây dựng NTM, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Thiệu Quang đã tích cực vào cuộc tuyên truyền sâu rộng đến mỗi người dân, hội viên, đoàn viên, hộ gia đình về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM để nhân dân hiểu rõ (nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng NTM) dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ.

Trong thời gian tới để xã Thiệu Quang về đích NTM trong năm 2019 cần của sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là sự và cuộc của toàn thể người dân trên địa bàn xã, con em xa quê hiểu rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của toàn dân, nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới. Do vậy để thay đổi được diện mạo quê hương thì công tác vệ sinh môi trường và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã là hết sức quan trọng. Trong thời gia qua UBND xã đã tổ chức triển khai giải tỏa hành lang lòng, lề đường, tổng dọn vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; Qua kiểm tra thực tế tại các tuyến đường hiện nay còn một số điểm cần phải tiếp tục thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường và giải phóng hành lang an toàn giao thông; mỗi người dân phải nâng cao trách nhiệm và tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp, giải phóng hành lang lòng, lề đường; các thôn xóm tổ chức tháo gỡ các cột mốc ở các trục đường ngõ xóm để đảm bảo ATGT đi lại thuận tiện.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Thiệu Quang về đích nông thôn mới trong năm 2019. UBND xã đề nghị các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân chung tay, mỗi người dân, hội viên, đoàn viên, hộ gia đình hiểu rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chiến dịch bảo vệ môi trường, giải tỏa lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, thiết thực góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Đài TT ( Thông báo)

- Lưu VP

(Đã ký)

Lê Văn Tiến

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT