Tuyên truyền kỷ niệm chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5

Ngày 26/04/2019 00:00:00

Tuyên truyền kỷ niệm chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN VĂN HÓA- THÔNG TIN

Thiệu quang, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động

1/5 ( 01/5/1886 - 01/5/2019)

kính thưa : Cán bộ và nhân dân trong xã.

Cách đây 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.Ôn lại kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, , phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hòa chung với việc kỷ niêm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước trong những ngày này nhân dân trong xã cùng với cả nước đang hân hoan tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội đề gia trong năm 2019.

Cán bộ văn hóa

Lê Văn Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu quang, ngày 28 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v treo cờ tổ quốc kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5

Căn cứ Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5. Ủy ban nhân dân xã Thiệu Quang thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 như sau:

1. Về nghỉ lễ

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách nghỉ ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5 thời gian là 5 ngày từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019; riêng lực lượng Công an, Quân sự nghỉ theo quy định của ngành.

2. Về treo cờ Tổ quốc

Tất cả các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Trường học, hộ dân trên địa bàn xãtreo cờ Tổ quốc từ17 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019.Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí lãnh đạo trực 24/24 giờ trong dịp nghỉ Lễ nêu trên để kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất xảy ra.Trưởng thôn nhắc nhở các hộ dân của thôn mình treo cờ nghiêm túc thay những cờ củ, cờ phai màu bằng những cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và trân trọng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn thực hiện tốt nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tiến

Tuyên truyền kỷ niệm chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5

Đăng lúc: 26/04/2019 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên truyền kỷ niệm chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN VĂN HÓA- THÔNG TIN

Thiệu quang, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động

1/5 ( 01/5/1886 - 01/5/2019)

kính thưa : Cán bộ và nhân dân trong xã.

Cách đây 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.Ôn lại kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, , phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hòa chung với việc kỷ niêm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước trong những ngày này nhân dân trong xã cùng với cả nước đang hân hoan tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội đề gia trong năm 2019.

Cán bộ văn hóa

Lê Văn Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu quang, ngày 28 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v treo cờ tổ quốc kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5

Căn cứ Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5. Ủy ban nhân dân xã Thiệu Quang thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 như sau:

1. Về nghỉ lễ

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách nghỉ ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5 thời gian là 5 ngày từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019; riêng lực lượng Công an, Quân sự nghỉ theo quy định của ngành.

2. Về treo cờ Tổ quốc

Tất cả các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Trường học, hộ dân trên địa bàn xãtreo cờ Tổ quốc từ17 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019.Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí lãnh đạo trực 24/24 giờ trong dịp nghỉ Lễ nêu trên để kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất xảy ra.Trưởng thôn nhắc nhở các hộ dân của thôn mình treo cờ nghiêm túc thay những cờ củ, cờ phai màu bằng những cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và trân trọng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn thực hiện tốt nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tiến

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)